Aviso Legal.

Política de Privacidade de acceso a www.apoioasesores.com.

 1. Información Xeral. APOIO ASESORES S.L.P., con domicilio en c/Frei Rosendo Salvado 10, 1ºB. 15701. Santiago de Compostela, A Coruña, con CIF B-70143284, pon a disposición no seu sitio web www.apoioasesores.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de APOIO ASESORES S.L.P. por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expónselle ao USUARIO no sitio web www.apoioasesores.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprímaas, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se produciu esta aceptación. APOIO ASESORES S.L.P. está inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 3279, Folio 118, Folla Nº C-42.784. O acceso ao sitio web de Apoio Asesores implica sen reservas a aceptación das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais. ··
 2. APOIO ASESORES S.L.P. petenze ó Rexistro de Sociedades Profesionais Nº 2 do Colexio de Economistas de A Coruña, sendo os seus socios economistas:
  1. López Castro, Benjamin. Colexio A Coruña. Colexiado número C-2499.
  2. Pena Caamaño, Alfonso. Colexio A Coruña. Colexiado número C-2862.
 3. Propiedade intelectual e uso dos contidos. Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por APOIO ASESORES S.L.P. utilizando fontes internas e externas de tal modo que APOIO ASESORES S.L.P. unicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna. Apoio Asesores S.L.P. resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. APOIO ASESORES S.L.P. é unha marca rexistrada. Queda prohibida a utilización allea por calquera medio da marca de APOIO ASESORES S.L.P. que inclúe tanto o nome como o logotipo, salvo consentimento expreso de APOIO ASESORES S.L.P. Quedan reservados todos os dereitos. Ademais, o sitio web de APOIO ASESORES S.L.P. (os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web) atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de APOIO ASESORES S.L.P.
 4. Protección de datos. En conformidade coa Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), no caso de que o USUARIO fornecese datos de carácter persoal, a recollida dos mesmos só se realizará co seu consentimento, para que posteriormente sexan incorporados en ficheiros xurídicos do que sería responsable APOIO ASESORES S.L.P., con obxecto de aplicalos á actividade relacionada. O usuario podería exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixíndose por escrito, achegando fotocopia do seu D.N.I, APOIO ASESORES S.L.P., Dpto. Protección de Datos, R/ Frei Rosendo Salvado 10, 1ºB, 15701, Santiago de Compostela, A Coruña. Así mesmo, os datos do USUARIO poderían ser utilizados pola empresa para remitirlle información do seu interese.
 5. Limitacións ou exclusións de responsabilidade. APOIO ASESORES, S.L.P. non se fai responsable baixo ningún concepto por ningún tipo de dano que puidesen ocasionar os Usuarios á presente páxina Web, ou a calquera outra, polo uso ilegal ou indebido da mesma, ou dos contidos e informacións accesibles ou facilitadas a través dela.
 6. Servizo. APOIO ASESORES, S.L.P resérvase o dereito de suspender o acceso á súa páxina Web, sen previo aviso, de forma discrecional e temporal, por razóns técnicas ou de calquera outra índole, podendo así mesmo modificar unilateralmente tanto as condicións de acceso, como a totalidade ou parte dos contidos nela incluídos.
 7. Xurisdición e lei aplicable. As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados da Coruña renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que puidese corresponderlle.