SERVIZOS

As nosas actuacións fundaméntanse en:

  • Asesoramento e Xestión fiscal, laboral e contable.
  • Asesoramento e tramitación de subvencións e axudas públicas.
  • Asesoramento económico-financeiro.
  • O estudo de todo o proceso administrativo, contable e fiscal.
  • Análise da situación do persoal contratado e elaboración dun plan de melloras no ámbito laboral.
  • Estudo das masas patrimoniais e consellos de como conseguir unha maior estabilidade financeira.
  • Buscar posibles vías de financiamento, tanto pública como privada, para asentar os recursos propios.
  • Estudar as diferentes repercusións fiscais das diferentes formas de lllevar a cabo diversas actuacións.
  • O fortalecemento na calidade do servizo.  
APOIO ASESORES, S.L.P. conta con expertos nas distintas áreas de especialización vinculadas cos procesos enumerados, así como con metodoloxías que foron amplamente contrastadas pola súa aplicación en distintas organizacións públicas e privadas. APOIO ASESORES, S.L.P. pertence ao Ilustre Colexio de Economistas da Coruña, é membro do R.E.A.F. (Rexistro de Economistas Asesores Fiscais). Así mesmo, APOIO ASESORES, S.L.P. é unha empresa adaptada á Lei 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionais e á Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.